INFORMACJE DLA AKCJONARIUSZY

„Zgodnie z art. 5 § 5 ksh w niniejszej zakładce zamieszczane będą ogłoszenia pochodzące od Spółki dla Akcjonariuszy wymagane przez prawo lub statut.”

 

WEZWANIE AKCJONARIUSZY DO ZŁOŻENIA PAPIEROWYCH DOKUMENTÓW AKCJI IMIENNYCH SPÓŁKI AKCYJNEJ PAYLAND NET

Zarząd Payland net S.A. z siedzibą w Gdyni przypomina, iż w związku z nowelizacją Kodeksu spółek handlowych (ustawa z dnia 30.08.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw, Dz.U.2019.1798) akcje Spółki nie będą mogły występować w obrocie w formie papierowej, natomiast wszyscy akcjonariusze zostaną ujawnieni w elektronicznym rejestrze akcjonariuszy spółki. Rejestr będzie prowadzony przez:

Q Securities S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Marszałkowskiej 142, 00-061 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000446527, kapitał zakładowy w wysokości 951.570,00 zł (w pełni opłacony), REGON: 146488304, NIP: 1080014541 .

Wybór podmiotu prowadzącego rejestr akcjonariuszy został zatwierdzony uchwałą Walnego Zgromadzenia Spółki w dniu 14.08.2020 roku.

Na podstawie ustawy z dnia 14 maja 2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz. U. z 15 maja 2020 roku, poz. 875) termin utraty ważności akcji w formie papierowej został przesunięty z 1 stycznia 2021 roku na 1 marca 2021 roku.

W celu sprawnego i skutecznego przeprowadzenia dematerializacji akcji Zarząd zobowiązany jest do pięciokrotnego wezwania akcjonariuszy do złożenia dokumentów akcji w spółce. W związku z powyższym Zarząd wzywa Państwa do osobistego złożenia dokumentów akcji w Spółce w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 lutego 2021 roku.

Wiktor Chwalik

Prezes Zarządu

 

Kontakt dla akcjonariuszy:
mail: akcjonariusze@paylandnet.pl
mob: +48 697 440 150

Uchwałą Zarządu Payland net S.A. w dniu 21.09.2020r. uległ zmianie adres Spółki.
Nowy adres to:
Payland net S.A., ul. Architektów 67, 81-528 Gdynia